Provozní řád areálu

Návštěvní řád sportovního areálu

TJ. Maloměřická cementárna a vápenice Brno, z.s. – ul. Borky 40

(dále jen TJ. MCV Brno)

Areál TJ. MCV Brno je sportovně kulturním zařízením umožňující sportovní využití členům TJ. MCV Brno, jakož i nečlenům a ostatní veřejnosti dle stanovených organizačních pravidel a zásad, která jsou obsažena v tomto „ Návštěvním řádu“. Areál je taktéž k dispozici pro sportovní, kulturní a společenské akce i jiným spolkům, korporacím a společnostem, jakož i jiným institucím na základě smluvního vztahu uzavřeného mezi TJ. MCV Brno, a žadatelem.

 

Při návštěvě sportovního areálu jsou návštěvníci povinni řídit se níže uvedenými pravidly:

1. Při pohybu v areálu jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny správce areálu, nebo členů organizačního výboru TJ. MCV Brno a v době konání soutěžních utkání pořadatelskou službou.

2. Nečlenům TJ. MCV Brno je zakázáno pohybovat se v prostorách areálu, v době mimo konání sportovních nebo společenských akcí, bez vědomí správce objektu.

3. Návštěvníci sportovního areálu se musí zdržet jakýchkoliv činností, které by vedly k poškozování areálu, jeho zařízení a vybavení, nebo zde umístěného soukromého majetku.

4. Návštěvníkům sportovního areálu (mimo členů TJ. MCV Brno a hráčů soupeřů v době konání sportovních utkání) je zakázáno vstupovat na travnatou a náhradní hrací plochu bez povolení správce objektu.

5. Je zakázáno zdržovat se a vstupovat do areálu v nočních hodinách a v době, kdy v místě není organizována žádná sportovní nebo kulturně společenská akce.

6.  Veškeré sportovní a kulturně společenské akce konané v areálu TJ. MCV Brno musí být dopředu nahlášeny, projednány a schváleny organizačním výborem a pro tyto účely je pro ně určen zvláštní režim využití areálu dle sjednaných smluvních podmínek a aktuálních hygienických COVID opatření.

7. Bez povolení výboru TJ. MCV Brno není možné v prostorách areálu vykonávat žádnou obchodní činnost, instalovat prodejní stánky s občerstvením nebo jiným obchodním artiklem.

8. Do areálu není dovoleno vstupovat osobám podnapilým a osobám vykazujícím známky požití omamných nebo jiných návykových látek.

9. Ve veškerých prostorách budovy sociálního a technického zázemí platí přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.

10. Do areálu TJ. MCV Brno je zakázáno vjíždět motorovými vozidly, vyjma vozidel hráčů, rozhodčích a funkcionářů při konání sportovních utkání domácího klubu, nebo vozidel se zvláštním povolením TJ. MCV Brno.

11. Pohyb psů v areálu je povolen za předpokladu striktního dodržování hygienických pravidel a pouze v prostorách mimo hlavní a přípravnou hrací plochu, přičemž psi musí být na vodítku, vybaveni náhubkem a v doprovodu osoby starší 18 ti let.

 

V Brně dne 7. ledna 2022                                                                    Milan Skrčený v.r.

                                                                                                    předseda TJ. MCV Brno, z.s.